puckfeed.

the home page of hockey.

Explore

Middleton scores goal

Nov 25, 2021

Jacob Middleton scores against the Ottawa Senators to make it 6-3